Algemene Leden Vergadering 24 april

08-04-2018

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS

Datum:         dinsdag 24 april 2018

Aanvang:     20.30 uur

Locatie:        Partyzaal “De Wissel”

AGENDA

 1. Opening
 2. Bestuursmededelingen (waaronder AVG)
 3. Notulen ALV dd 14 april 2017 en extra ALV dd 16 mei 2017
 4. Verkiezing bestuursleden
 • Voorzitter (vacant):
 • Secretaris / Willem Berkhout (2007):                 niet aftredend (laatste jaar)
 • Penningmeester / Simon-Jan Haytink (2015):    aftredend / herkiesbaar
 • Sponsorcommissie / Marc van Uunen (2017):   niet aftredend
 • Lid Technische Commissie;

  Jeugd /      Ria Berkhout-de Wit (2012):             aftredend / herkiesbaar

                   Robin Hendriksen (2017):                  niet aftredend

  Senioren / Jurjen Thie (2012):                            aftredend / herkiesbaar

                   Thomas van Dijk (2014:                     niet aftredend

  5. Verslag penningmeester, overzicht inkomsten en uitgaven 2017-2018

 • 6. Verslag kascontrolecommissie:

 • Kascontrolecommissieleden / Ronald van Keulen : niet aftredend        

                                                        Gregor Aaij : aftredend

 • Verkiezing kascontrolecommissie 2017 (vervanger Gregor)
 • 7. Begroting 2018-2019
 •     Vaststelling contributies 2018-2019
 • 8. Verslag secretaris
 • 9. Rondvraag
 • 10. Sluiting