ALV 23 april 2019

23-03-2019

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS

Datum:         dinsdag 23 april 2019

Aanvang:     20.30 uur

Locatie:        Partyzaal “De Wissel”

 

AGENDA

 1. Opening
 2. Bestuursmededelingen
 3. Notulen ALV dd 24 april 2018
 4. Verkiezing bestuursleden
 • Voorzitter:                                                           aanmelding Marijn Scholten
 • Secretaris / Willem Berkhout (2007):                 aftredend / niet herkiesbaar
 • Penningmeester / Simon-Jan Haytink (2015):    niet aftredend
 • Sponsorcommissie / Marc van Uunen (2017):   niet aftredend
 • Lid Technische Commissie;

Jeugd /Ria Berkhout-de Wit (2012): niet aftredend

Robin Hendriksen (2017): niet aftredend

Senioren / Jurjen Thie (2012): niet aftredend

Thomas van Dijk (2014): niet aftredend

 • Wedstrijdsecretaris:                                           vacant
 • Website beheerder:                                           aanmelding Romano Fioraliso
 • Scheidsrechtercoördinator:                                vacant
 1. Verslag penningmeester, overzicht inkomsten en uitgaven 2018-2019
 2. Verslag kascontrolecommissie:
 • Kascontrolecommissieleden / Ronald van Keulen :       aftredend        

                                       Gregor Aaij :                   niet aftredend

 • Verkiezing kascontrolecommissie 2019 (vervanger Ronald)
 1. Begroting 2019-2020

           Vaststelling contributies 2019-2020

 1. Verslag secretaris
 2. Rondvraag
 3.  Sluiting