Verslag Algemene Leden Vergadering

24-04-2019

1. Opening
Willem opent te vergadering.
Afmeldingen: Gregor Aaij en Jacques Resoort.
Aanwezige leden: Romano Fioraliso, Erik van den Boogaard, Marijn Scholten, Robin Hendriksen, Joris van Straten, Eric van de Koppel, Bas van Oort, Ronald van Keulen, Marc van Uunen, Michiel Beckman, Lizbeth Slaa, Ria Berkhout, Anouk van den Boogaard, Laura Voskamp, Manouk Slaa, Laila Amr-Bazaraa.

 

2. Bestuursmededelingen

Geen mededelingen.

 

3. Notulen ALV 24 april 2018

Willem neemt de notulen door. Er zijn geen vragen over de notulen van de ALV 2017/2018.

Vraag Marc: of het verslag van vorig jaar, vorig jaar al op de site stond.

Antwoord bestuur: verslag stond vorig jaar op de website.

Statuten zijn akkoord bevonden.

 

4. Verkiezing bestuursleden

 • Voorzitter:                                                                 aanmelding Marijn Scholten
  Allen akkoord.
 • Secretaris / Willem Berkhout (2007):                      aftredend / niet herkiesbaar
  Verschillende oproepen gedaan voor positie. Officieel nog geen aanmeldingen. Wel contact met speelster van de dames: Puck van Hasselt. Zij heeft bij de NBB gewerkt. Zou eventueel ook wedstrijdsecretaris kunnen worden. Willem gaat later met Puck een afspraak maken. Knelpunt voor Puck is einde van het seizoen, dan is ze langere tijd voor haar werk weg.
  Vraag Michiel: er wordt nu uitgegaan van 1 persoon, wat als deze het niet wordt? Wat is het effect voor de vereniging?                                                                                                           Antwoord Willem:  de drukste maanden zijn nu, april en mei, en augustus/september. Willem neemt de komende maanden nog voor zijn rekening wat betreft de taken van secretaris en wedstrijdsecretaris. De nieuwe secretaris en wedstrijdsecretaris worden ingewerkt en krijgen komend seizoen nog begeleiding.
 • Penningmeester / Simon-Jan Haytink (2015):          niet aftredend
 • Sponsorcommissie / Marc van Uunen (2017):         niet aftredend
 • Lid Technische Commissie;

Jeugd /Ria Berkhout-de Wit (2012): niet aftredend

Robin Hendriksen (2017): niet aftredend

Senioren / Jurjen Thie (2012): niet aftredend

Thomas van Dijk (2014): niet aftredend

 • Wedstrijdsecretaris:                                                  vacant
  Zelfde als bij secretaris.
 • Website beheerder:                                                  aanmelding Romano Fioraliso
  Romano gaat website en social media beheren. Romano gaat een keer bij Willem langs om uitgelegd te krijgen hoe de website werkt.                                                                                        Vraag Marc: hoe zit het met Twitter? Heeft Marc laatste jaren gedaan.                                                                                                                                                                                                  Antwoord Willem: Romano zal ook twitter doen.                                                                                                                                                                                                                                    Alle aanwezigen gaan akkoord met de benoeming Romano.
 • Scheidsrechtercoördinator:                                      vacant
  Is al een aantal jaar vacant, Willem heeft deze positie ingevuld samen met de TC-leden.                                                                                                                                                                          Vraag Joris: wat houdt de functie in?                                                                                                                                                                                                                                                      Antwoord Willem: voldoende scheidsrechters aanmelden bij bond (momenteel Armando en Dennis van der Heijden). Dit is alleen voor de heren 1 vereist. Verder mail scheidsrechterscommissie beheren. Zorgen voor voldoende scheidsrechters binnen de vereniging. Als je een wedstrijd fluit en je bent een niet gediplomeerde scheidsrechter, dan krijgt de vereniging per wedstrijd een boete van minimaal €12,50.                                                                                                                                                                                                                                                                    Verdere toelichting Willem: spelregelbewijs wordt verplicht voor alle spelende leden. Nog niet alle senioren hebben dat.
 • Vertrouwenspersoon                                                 vacant                                                                                                                                                                                                                  Marc heeft interesse. Maxime Janssen heeft ook interesse. Aangegeven wordt dat het goed zou zijn om een man en een vrouw te hebben in de vertrouwenscommissie. Hier wordt vervolg aan gegeven door het bestuur. 

5. Verbreding / uitbreiding kaderleden

Robin geeft toelichting:

Meer leden betrekken in een taak of functie. Door meer leden te betrekken bij kleinere taken of functies creëer/kweek je ruimte om andere leden taken op zich te nemen. Als je mensen kan laten beginnen met iets kleins binnen de vereniging dan groeien ze makkelijker door binnen het kader. Donne Mijsen en Romano Fioraliso willen bijvoorbeeld toetreden tot de technische commissie jeugd. Dit zorgt voor ruimte voor andere leden van de TC om andere taken uit te voeren in de vereniging.

Willem licht verder toe: ook ouders meer betrekken: doel is om meer ouders te betrekken bij de vereniging, hiervoor wordt bijvoorbeeld komend seizoen een bijeenkomst gehouden aan het begin van het seizoen.

Toelichting Robin: Bijvoorbeeld het idee om ouders te laten tafelen tot en met de U16. Er ontstaat dan ruimte, leden hoeven minder te tafelen en kunnen gevraagd worden om in ruil dan andere taken te vervullen of stukjes te regelen binnen de vereniging.

Vraag Marijn: las in vorig verslag over de AVG, hebben wij een functionaris gegevens bescherming? Antwoord Willem: nog niet. De vraag is of dit verplicht is en deze er moet komen. Marijn wil wel functionaris gegevens bescherming zijn. De vereniging voldoet aan de eisen, daar zijn Simon-Jan en Willem veel mee bezig geweest vorig seizoen. Het bestuur gaat de regels rond functionaris gegevens bescherming na.

Vraag Marc: wat zijn de actiepunten? Willem: actiepunt is ouders van de jongste jeugdteams uitnodigen voor een bijeenkomst aan het begin van het nieuwe seizoen. De TC Jeugd gaat hiermee aan de slag. Marc vroeg of hij hier bij aanwezig mag zijn als vertrouwenspersoon. Dit is akkoord.

Ander actiepunt is het nagaan van de regels omtrent gegevens bescherming.

6. Verslag penningmeester, overzicht inkomsten en uitgaven 2018-2019

Simon licht het verslag toe. Zie verslag penningmeester. Verwachting is dat seizoen met klein positief saldo te eindigen.

 

7. Verslag kascontrolecommissie:

Kascontrolecommissieleden / Ronald van Keulen : aftredend

Gregor Aaij : niet aftredend

 • Verkiezing kascontrolecommissie 2019 (vervanger Ronald)
  Marc heeft wel interesse. Maar als iemand anders zich aanmeldt, dan mag diegene het ook doen.

 

8. Begroting 2019-2020

Simon licht de begroting toe. Speerpunten komend seizoen: 9 spelers per team, eindigen met positief saldo en stabiele buffer. Vraag Romano: hoe hard is de eis van 9 spelers per team? Antwoord Simon en Jur: zoeken naar balans, doelstelling is dat iedereen kan basketballen, maar het liefst 9 spelers per team. Hangt af van de situatie. De begroting wordt door de aanwezigen akkoord bevonden.

 

9. Vaststelling contributies 2019-2020

Voorstel tot verhoging van € 10,--. Dit is nodig vanwege de BTW verhoging. Richten op een kleine buffer van € 1000,--.

Vraag Liz: waarom zit er een verschil in kosten tussen U20 en U22?                                                                                                                                                                                                                 Antwoord Willem: bondsafdracht is hoger voor U22 dan U20.  Antwoord Jur: oudere jeugd traint ook langer.

Vraag Laura: gaat het om leeftijd of in welk team je speelt?                                                                                                                                                                                                                                    Antwoord Jur: leeftijd.

Alle aanwezigen gaan akkoord met verhoging contributie met € 10,--.

 

10. Verslag secretaris

Willem licht het verslag toe. Zie verslag secretaris.

 

11. Rondvraag

 • Vraag Erik: hoe gaat het met de meiden?                                                                                                                                                                                                                                            Antwoord Willem: streven is om een Meisjes U18 team in te schrijven. U18 meiden wordt in ieder geval ingeschreven voor de deadline in mei. Er is dan tot 1 augustus de tijd om eventueel extra speelsters aan te melden.                                                                                                                                                                                                                                                                  Verdere informatie: spelers dienen voor 1 mei op te zeggen als ze willen uitschrijven. Eventueel kan met dispensatie een team neergezet worden.
 • Vraag Liz: Manouk gaat bij de Dames spelen en Lisa gaat misschien naar BVH. Bas geeft aan: Joy wordt waarschijnlijk trainend lid. Davina heeft contact met een aantal speelsters van andere clubs. Misschien dat hier nog spelers vandaan kunnen komen.                                                                                                                                                                                                       Antwoord: voor 1 mei moet men opzeggen, na 1 mei kan er meer gezegd worden over teamindelingen.                                                                                                                                   Antwoord Willem. Er heeft nog niemand van de Dames of Meisjes opezegd.
 • Vraag Ria: Dames 1 moet nieuwe ballen hebben. Moet iets mee gebeuren en aandacht aan besteed worden.                                                                                                                         Antwoord Willem: uitbreiding kaderleden is nodig, er moeten een verantwoordelijke zijn die de ballen nagaat.                                                                                                                         Antwoord Simon: als we er budget voor hebben dan kunnen we nieuwe ballen kopen, daarom is het belangrijk om een goede bezetting in de teams te hebben.
 • Vraag Laura: Dames1 heeft weinig spelers. Is er een voorlopige teamindeling voor 30 april?                                                                                                                                                              Antwoord Willem: geen afmeldingen, dus vooralsnog gaat iedereen door.                                                                                                                                                                                   Antwoord Jur: De puzzel is nog niet af te ronden op dit moment, dat kan pas na 1 mei.
 • Vraag Joris: kan Heren 1 poule van 14 teams naar 12 teams?                                                                                                                                                                                                     Antwoord Willem: daar kunnen wij als vereniging zelf weinig aan doen. Dit wordt door de NBB vastgesteld. Maar ik zal dit verzoek doorgeven aan de competitieleider.                                        Vraag Joris: hoe ziet coaching U22 er volgend seizoen uit?                                                                                                                                                                                                          Antwoord Jur: is nog een puzzel die moet opgelost worden.
 • Vraag Joris: fysiotherapiepraktijk waar Joris werkt wil samenwerking met de club. Maandag gratis check-up in ruil voor naam op de website.                                                                            Antwoord bestuur: we nemen dit verder op in samenwerking met sponsorcommissie.
 • Marc: Bedankt bestuur!

 

12. Sluiting

Willem sluit de vergadering.