ALV 2022-2023

12-03-2023

13 april zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) weer plaatsvinden. Hier worden de financien besproken en de koers voor het komend seizoen uitgezet, zoals begroting, eventuele contributieverhoging en de bestuursleden worden gekozen waar dat van toepassing is.


We zien jullie graag op onze ALV

Locatie: Tijnes, starttijd 20:00

Agenda:

1.    Opening 
2.    Bestuursmededelingen 
3.    Notulen ALV dd 21 Apr 2022 
4.    Bijzondere ALV, 13 Dec 2022.
4.    Verkiezing bestuursleden 
5.    Verkiezing commissies 
6.    Verslag voorzitter 
7.    Verslag penningmeester, overzicht inkomsten en uitgaven 
8.    Verslag kascontrolecommissie: 
9.    Begroting 2022-2023 
10.    Vaststelling contributies 2022/2023 
11.    Verslagen secretaris & diverse commissies 
12.    Rondvraag 
13.    Sluiting